Algemene Voorwaarden Expertises

1. Dienstverlener

De diensten worden verleend door bvba Bouwexperten, KBO nr BE0474.551.813

 • maatschappelijke zetel gevestigd Vaartstraat 12 te 3500 Hasselt
 • afdeling Antwerpen-Kempen gevestigd Diamantstraat 8 b 364 te 2200 Herentals
 • 2. Opdracht

  2.1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de prestaties van bvba Bouwexperten te vergoeden volgens de overeengekomen tarieven.

  2.2. Uurtarief en kilometervergoeding loopt vanaf het kantoor van bvba Bouwexperten dat het dichtst gelegen is bij het te onderzoeken gebouw. Voor beperkte prestaties wordt steeds een minimumbedrag van 100,00 € in rekening gebracht.

  2.3. De opdracht omvat : plaatsbezoek, onderzoek van de gebreken, suggesties voor oplossingen, advies, verslaggeving, eventueel bemiddeling.

  2.4. De opdracht is geen resultaatsverbintenis, maar een middelenverbintenis. Bvba Bouwexperten zal de opdracht uitvoeren naar best vermogen en met maximale inspanningen doch zonder garantie van resultaat.

  2.5. Prestaties die geleverd worden binnen deze overeenkomst gebeuren in de hoedanigheid van adviserend bouwexpert en nooit als architect. De 10-jarige aansprakelijkheid van architect en aannemer (art. 1792 BW) is niet van toepassing op deze opdracht.

  2.6. Bvba Bouwexperten is een technisch adviesbureau en geeft geen juridisch advies. Vanuit haar ervaring kan bvba Bouwexperten informatie geven over juridische procedures, maar dit is louter informatief en niet-bindend. Omtrent de juridische aspecten van bouwgeschillen dient de opdrachtgever zich te laten informeren door een advocaat.

  2.7. De opdracht kan in wederzijds overleg beëindigd worden mits betaling van een schadeloosstelling die overeenkomt met 25% van de resterende overeengekomen prestaties, met een minimum van 100,00 €.

  2.8. Er worden enkel adviezen gegeven over technische aangelegenheden. Gebreken van esthetische aard worden door ons niet onderzocht ; dit is de bevoegdheid van de architect.

  2.9. De opdrachtgever geeft toestemming aan bvba Bouwexperten om algemene informatie en fotomateriaal verkregen tijdens de expertise, op anonieme wijze en zonder verwijzing naar de locatie, te gebruiken in folders en/of websites. De opdrachtgever kan deze toestemming ten allen tijde terugtrekken op aantoonbaar schriftelijk verzoek.

  3. Betalingen

  3.1. De facturen worden opgesteld bij voltooiing van de opdracht, een gedetailleerd prestatieoverzicht zal bijgevoegd worden. Bij grotere opdrachten kunnen tussentijdse voorschotten gevraagd worden.

  3.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum.

  3.3. Bij niet-tijdige betaling zal de opdrachtgever een conventioneel schadebeding van 10 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van vijftig euro, alsmede verwijlintresten ten belope van 10 % per jaar.

  4. Geschillen

  4.1. Eventuele klachten dienen aangetekend meegedeeld te worden binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

  4.2. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.