expertise- en adviesbureau
inzake bouwgebreken en bouwschade
Copyright 2014 by Jozef Francois    All Rights reserved    E-Mail: info@bouwexperten.be
scheuren en stabiliteitsproblemen
"if there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way"
(Edward A. Murphy)
oorzaken van scheuren

Er kunnen diverse oorzaken van scheuren worden onderscheiden.  Over het algemeen zijn scheuren een gevolg van stabiliteitsproblemen.
Onder stabiliteitsproblemen verstaan wij het niet bestand zijn van constructies tegen het doel waarvoor zij geconcipieerd en gebouwd zijn.

zettingen in de ondergrond
Het is zeker aan te bevelen om een grondsondering te laten uitvoeren vooraleer het funderingstype te bepalen en de funderingen te dimensioneren.  Gebouwen zijn zware constructies die de bodem waarop zij gebouwd zijn, gaan samendrukken.  Deze samendrukking of 'zetting' van de ondergrond kan schade veroorzaken indien de funderingen niet correct berekend zijn.

dragende elementen te licht berekend
Balken en vloerplaten die te licht berekend zijn kunnen aanleiding geven tot scheurvorming in de muren en andere constructies die steunen op deze dragende elementen.
Er zullen verstevigingen moeten worden aangebracht.

doorbuiging
Hangt samen met het vorige punt. Constructies die te licht berekend zijn zullen gaan doorbuigen en schade veroorzaken in de hoger gelegen constructies.
De toelaatbare doorbuiging is afhankelijk van het type constructie dat boven het dragend element wordt geplaatst.

thermische spanningen
Bouwmaterialen zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. De temperaturen variren tussen -10 - 15C in de winter en 30 35C in de zomer. Op onbeschermde roofingdaken kan de temperatuur oplopen tot 80C.
Door deze temperatuursverschillen en bijhorende thermische krimp en uitzetting ontstaan spanningen in de blootgestelde constructies die aanleiding kunnen geven tot scheuren.

krimp en kruip van betonnen constructiedelen
Een minder bekend fenomeen is krimp en kruip van betonnen constructiedelen. Vers beton dat belast wordt met het gewicht van bovenliggende constructies en nuttige belasting zal een extra doorbuiging ondergaan bovenop de normale doorbuiging die onmiddellijk optreedt.  Krimp en kruip zijn verschijnselen die zich kunnen voordoen tot 2 3 jaar na het storten van het beton en daardoor onverwachte schades veroorzaken.

een juiste diagnose

Een efficinte oplossing voor de stabiliteitsproblemen start met een correcte diagnose van de oorzaak.
Bouwexperten is geen ingenieursbureau maar werkt nauw samen met stabiliteitsingenieurs die stabiliteitsproblemen in kaart kunnen brengen en oplossingen voorstellen.

scheur t.g.v. zetting fundering
afbarstende wandtegels
verzwakking balk door betonrot
scheur ingevolge doorbuiging vloer
maatschappelijke zetel :
Vaartstraat 12
3500 Hasselt
tel 011-960 930   
fax 011-948 244
INFORMATIE
KANTOOR  HASSELT
vestiging Antwerpen-Kempen :
Diamantstraat 8-364
BE-2200 Herentals
tel 014-960 805
KANTOOR  ANTWERPEN-KEMPEN