expertise- en adviesbureau
inzake bouwgebreken en bouwschade
Copyright © 2014 by Jozef Francois  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bouwexperten.be
Een expertise is een onderzoek ter plaatse, naar
de oorzaak en de verantwoordelijkheid van de
vastgestelde schade of gebreken.
minnelijke expertise
verzekeringsexpertise
wat zijn vaststellingen ?

Vaststellingen zijn handelingen die tot doel hebben om een toestand te registreren met het oog op latere acties. Bijvoorbeeld : een aannemer bouwt tegen uw woning aan en veroorzaakt schade. Hij weigert te erkennen dat hij verantwoordelijk is voor de schade. U overweegt gerechtelijke stappen te nemen en wil een vaststellingen laten opmaken waarin de schade gedetailleerd beschreven wordt.

Men onderscheidt twee soorten vaststellingen :

éénzijdige vaststellingen
De vaststellingen gebeuren door een bouwexpert, op vraag van één partij, zonder dat de andere partij aanwezig is. Doel is meestal om voorafgaandelijk informatie te verzamelen over de betrokkenheid en aansprakelijkheid van de partijen in een schadegeval, ofwel om een bouwkundig probleem te analyseren waarbij het niet duidelijk is of iemand voor dit probleelm verantwoordelijk is.

tegensprekelijke vaststellingen
De vaststellingen gebeuren door een bouwexpert in aanwezigheid van alle betrokken partijen.
Voorbeeld 1 : een plaatsbeschrijving van een appartement, waarbij huurder en verhuurder aanwezig zijn en beide het verslag ondertekenen.
Voorbeeld 2 : een verzekeringsexpert onderzoekt een schadegeval in aanwezigheid van de schadelijder en de schadeveroorzaker.
Ingeval het later tot een juridische procedure komt, heeft een tegensprekelijk opgemaakt en ondertekend verslag grotere waarde dan een éénzijdig verslag, omdat alle partijen de juistheid van de vaststellingen erkennen.

juridische waarde van het verslag
Zoals hierboven vermeld, hebben enkel tegensprekelijke vaststellingen bewijskracht voor een rechtbank.
Eén uitzondering : een P.V. van vaststelling, opgemaakt door een gerechtsdeurwaarder.

hoe kan u vaststellingen laten uitvoeren ?

U kan in persoonlijke naam een bouwexpert aanstellen die de betrokken partijen uitnodigt om op een bepaalde dag ter plaatse te gaan en een tegensprekelijk P.V. van vaststelling op te stellen.
Bouwexperten kan u hierbij van dienst zijn en is hiervoor goed geplaatst wegens de jarenlange ervaring die in gerechtelijke en privé-expertises werd opgebouwd.
Aangezien u de raadgevende expert zelf aanstelt, zal u ook zijn kosten moeten betalen. In bepaalde verzekeringsformules B.A. of rechtsbijstand komt de verzekeraar tussen in de kosten van de technisch raadgever of bouwexpert.

bouwexpertise
"if there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way"
(Edward A. Murphy)
wat is een minnelijke expertise ?

Eén of meer partijen doen beroep op een deskundige om feiten vast te stellen of om technisch advies te geven. Er zijn twee categorieën :

1. éénzijdige minnelijke expertise

Eénzijdige minnelijke expertises komen vaak voor. Bijvoorbeeld : een arts levert attesten af, een architect maakt een verslag over een bouwgebrek, een landmeter schat een stuk grond, ... Vaak wordt aan een deskundige gevraagd om de oorzaak van schadeverschijnselen te bepalen en om een raming van de schade en de herstellingskosten op te maken.

2. tegensprekelijke minnelijke expertise

Een tegensprekelijke minnelijke expertise gebeurt op verzoek van twee of meer partijen, die onderling overeenkomen om een probleem, dat zij zelf niet opgelost krijgen, te laten onderzoeken door een deskundige. Dit kan gaan over : bouwkundige gebreken, geschillen over afwerkingsgraad en minderwaarde, betwisting van facturen, enz ... Aan de expert wordt gevraagd om een oordeel te geven over het probleem en een oplossing voor te stellen. Meestal zijn de partijen nog niet in een rechtszaak verwikkeld en doen zij beroep op een minnelijk deskundige om een oplossing buiten de rechtbank te bekomen, om zo lange procedures en hoge kosten te vermijden. Er zijn twee vormen van tegensprekelijke minnelijke expertise :

2.a. bindende tegensprekelijke minnelijke expertise

Partijen komen overeen om het deskundigenverslag als bindend te aanvaarden. Er zal later geen gerechtsdeskundige meer aangesteld kunnen worden.

2.b. gewone (niet-bindende) tegensprekelijke minnelijke expertise

Partijen vragen aan een extern deskundige om een onderzoek te voeren en om te bemiddelen in een geschil dat tussen hen is ontstaan, teneinde een oplossing uit te werken voor het probleem en het geschil te beëindigen met een regeling, neergeschreven in een overeenkomst of in een dading.

Een dading is een schriftelijke overeenkomst waarbij partijen een einde maken aan een bestaand of toekomstig geschil door middel van wederzijdse toegevingen. Een dading is onherroepelijk en er kan later niet meer op terug gekomen worden.

In de dading wordt gedetailleerd omschreven op welke wijze de partijen hun meningsverschil beëindigen en hoe de afrekening zal gebeuren. In deze afrekening worden ook de kosten van de deskundige opgenomen.

verschil met een gerechtelijke expertise

In een gerechtelijke expertise wordt de deskundige aangesteld door de rechtbank. Bij een minnelijke expertise wordt de deskundige rechtstreeks gevraagd door één partij, of door meerdere partijen in onderling akkoord.

voordelen van een minnelijke expertise

De minnelijke expertise is een soepele procedure waarvan men voor een groot stuk zelf de spelregels kan bepalen. Het grote voordeel is de snelheid : men moet niet wachten op de aanstelling van een deskundige door de rechtbank, maar men kan de deskundige zelf aanstellen.

Time is money, dus ... tijdswinst zal ook een besparing opleveren. Uiteraard bespaart men ook op de gerechtskosten en eventueel kan men starten zonder advocaat zodat het ook hier goedkoper wordt.

hoe start u een minnelijke expertise ?

Indien u in een geschil van bouwkundige aard terecht bent gekomen, of dreigt terecht te komen, is het aan te raden om niet te lang te wachten met actie te nemen. Men is steeds gehouden tot 'schadebeperking', m.a.w. er moet ingegrepen worden om uitbreiding van de schade te voorkomen of in te perken.

Ook is het dikwijls noodzakelijk om snel vaststellingen te doen omdat bewijzen kunnen verdwijnen, bijvoorbeeld bewapening is niet meer zichtbaar na storten van het beton, riolering wordt onder de grond gestopt, ...

U contacteert best spoedig een advocaat of expert, die u zullen adviseren welke stappen u kan nemen om uw rechten te vrijwaren.
Bouwexperten is goed geplaatst om u advies te geven over welke procedure best gevolgd wordt, omdat wij beschikken over een jarenlange ervaring in projectopvolging en expertises.
[terug]
Er zijn verschillende soorten expertises, naargelang de
vorm of het doel.
wat is een verzekeringsexpertise ?

Het woord zegt het zelf : een expert wordt gelast door een
verzekeringsmaatschappij om de schade vast te stellen en op
te meten met het oog op het berekenen van de schade-
vergoeding.
Een verzekeraar kan tussenkomen volgens verschillende
dekkingen : de standaard dekking in een woningpolis (brand,
waterschade, ...), burgerlijke aansprakelijkheid in een
familiale verzekering of B.A.-polis van bedrijven, ABR (alle
bouwplaats-risico's) van een werf, rechtsbijstandpolis van een
gespecialiseerde maatschappij, ...

De verzekeraar kan een eigen schade-inspecteur gelasten of
een extern expert.
Bij enkele maatschappijen hebben de makelaars regelings-
bevoegdheid voor kleine schadegevallen.

De verzekerde kan zich laten bijstaan door een privé-expert
om hem bij te staan voor het vastleggen van de schadecijfers.
Dit wordt ook tegenexpertise genoemd.

Bouwexperten treedt soms op als privé-deskundige, maar
enkel in het kader van rechtsbijstand.
vaststellingen

maatschappelijke zetel :
Vaartstraat 12
3500 Hasselt
tel 011-960 930   
fax 011-948 244
INFORMATIE
KANTOOR  HASSELT
vestiging Antwerpen-Kempen :
Diamantstraat 8-364
BE-2200 Herentals
tel 014-960 805
KANTOOR  ANTWERPEN-KEMPEN